Vertrouwens
Persoon

  Een vertrouwenspersoon luistert, adviseert en bemiddelt bij ongewenste situaties op de werkvloer. Bijvoorbeeld bij grensoverschrijdend gedrag (waaronder pesterijen, geweld, ongewenst seksueel gedrag), conflicten of een te hoge werkdruk. Triple C Group voorziet (bij)scholing en supervisie voor vertrouwenspersonen.

 

WAT IS EEN VERTROUWENSPERSOON?

De interne vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor medewerkers indien er zich problemen voordoen die te maken hebben met psychosociale risico’s op het werk (waaronder pesten, ongewenst seksueel gedrag, agressie, stress, conflicten…). De interne vertrouwenspersoon kan de dialoog op gang brengen bij conflicten tussen medewerkers of tussen een medewerker en een leidinggevende.

Een vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht, ook tegenover de werkgever. Hij werkt toekomstgericht, heeft een objectieve en onpartijdige houding en mag geen oordeel vellen over het functioneren van een medewerker.

WIE MAG GEEN VERTROUWENSPERSOON ZIJN?

Niet iedereen mag vertrouwenspersoon zijn. Onderstaande personen komen niet in aanmerking:

 • De werkgever zelf
 • Leidinggevend personeel (enkel de twee hoogste rangen zijn uitgesloten)
 • De arbo-arts
 • Werknemersvertegenwoordigers in de ondernemingsraad of comité voor preventie en bescherming op het werk
 • Leden van de vakbondsafvaardiging,
 • Kandidaten voor de verkiezingen personeelsafgevaardigden.

 

WAAROM EEN EXTERNE VERTROUWENS PERSOON

Een externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en objectief en heeft veel ervaring en kennis op dit gebied. Het verlaagt de drempel voor het aankaarten van problemen en zo werkt u aan een goede werksfeer en houdt u uw mensen duurzaam inzetbaar.

De beschikbaarheid van een externe vertrouwenspersoon maakt het voor medewerkers laagdrempelig om tijdig hulp in te roepen omdat deze ten allen tijde objectief is.

Zeker voor werknemers die te maken hebben met geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk is het prettig als zij rechtstreeks kunnen worden opgevangen door iemand die deel uitmaakt van het personeel.

Ook bij conflicten, werkdruk en onduidelijkheid over de taakinhoud is het voor medewerkers meestal eenvoudiger om een interne vertrouwenspersoon aan te spreken dan de stap naar de externe dienst voor bescherming en preventie op het werk te zetten.

 

Onze ervaringsdeskundigen hebben het allemaal meegemaakt en doorleefd, hierdoor weten ze vaak wat de beste manier is om jouw situatie aan te pakken.

Mensen houden vaak niet van verandering en zijn vaak onzeker van zichzelf. Dat leidt tot het gevoel van niet erkend worden, niet gehoord of gezien worden – ondergewaardeerd voelen is vaak het juiste woord. Veel heeft te maken beeldvorming van jezelf, beeldvorming van anderen naar elkaar toe, perceptie en verwachtingspatronen. Leer het te managen naar jezelf maar ook naar anderen.

Weet je niet of coaching iets voor jou is? Misschien kunnen we eerst van gedachten wisselen over een onderwerp naar keuze dan is dit mogelijk in 1 of 2 sessies. We noemen dit sparren in een coachende omgeving waarbij we samen tot inzichten komen die gericht zijn op de juiste coaching vorm. Hierdoor ontstaat er een beeld hoe een toekomstig traject eruit ziet.

Wij hanteren verschillende technieken, maar we leven niet alleen vanuit een boek. De professionele ervaring is hierin in leidend. Voor bedrijven zie ook onze trainingen om teams beter te laten samenwerken in een Agile omgeving.

VOORBEELD

Annemiek werkt als Q&A Consultant op de afdeling compliance vaneen  organisatie. Al geruime tijd voelt zij zich niet goed bij de manier waarop zijn rechtstreekse leidinggevende met haar omgaat. Op zoek naar een oplossing neemt Annemiek contact op met de vertrouwenspersoon en deze biedt Annemiek  in alle discretie een luisterend oor en gaat samen met haar op zoek naar een oplossing voor haar probleem.

Een vertrouwenspersoon heeft geen vastomlijnd takenpakket. In de basis bestaat zijn rol uit luisteren, steunen, advies geven, doorverwijzen en eventueel bemiddelen. De taken zijn onder te verdelen in drie grote categorieën:

MEEWERKEN AAN HET COLLECTIEF PREVENTIEBELEID:

  • Deelnemen aan de uitwerking van de interne procedures
  • Aan de preventieadviseur psychosociaal welzijn gegevens meedelen van incidenten die zich bij herhaling voordoen
  • Regelmatig overleg plegen met de preventieadviseur psychosociaal welzijn.

 INDIVIDUELE CASUSSEN: 

  • Raad geven & opvang bieden aan medewerkers
  • Op een informele wijze deelnemen aan het zoeken van een oplossing

ADMINISTRATIEVE TAKEN:

  • Advies verstrekken aan de interne preventieadviseur van de gegevens die pertinent zijn voor het opstellen van het jaarverslag.